Ajeti-hadithi-duaja-5

Ajeti i Ditës Mos ia merrni pasurinë njëri-tjetrit padrejtësisht! Dhe mos u bëni mitëdhënës te gjykatësit për t’ua përvetësuar në mënyrë të paligjshme dhe me vetëdije njerëzve një pjesë të mallit. (Kuran: 2;188) Hadithi i Ditës Kush i ka bërë një padrejtësi vëllait të vet në nderin e tij a…

Read more

Ajeti-Hadithi-Duaja-1

Ajeti i Ditës Nëse i jepni borxh Allahut diçka të mirë, Ai do tua shumëfishojë atë, dhe do t’ju falë. Allahu është shumë Mirënjohës, dhe i Butë. (Surja Tegabun, 64:17). Hadithi i Ditës Ai i cili lutet për vëllain në fshehtësi (në mungesë të tij) i pranohet lutja. Te koka…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-2

Ajeti i Ditës Dhe Allahu u dhuroi atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të jetës tjetër. Allahu i do punëmirët. (Kuran: 3;148) Hadithi i Ditës Kush agjëron një ditë në rrugë të Allahut , Allahu ia largon atij fytyrën nga zjarri sa 70 vite udhëtim. (Muslimi)…

Read more

Ajeti-hadihti-duaja-4

Ajeti i Ditës  Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoji me kopshte të Xhenetit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë që atyre t’u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do të thonë: “Këtë e kemi ngrënë edhe përpara”. (Kuran: 2;25) Hadithi i Ditës Harithah bin…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-6

Ajeti i Ditës Por ata që pendohen, përmirësohen, mbështeten fort tek Allahu dhe që besimin e tyre e kanë sinqerisht vetëm për Allahun, do të jenë me besimtarët e vërtetë. Allahu do t’u japë shpërblim të madh besimtarëve. (Kuran: 4;146) Hadithi i Ditës Kjo botë është burg për atë që…

Read more

Ajeti-hadihti-duaja-7

Ajeti i Ditës Ata që u përmbahen thënieve të Librit dhe që e kryejnë namazin, ta dinë se Ne, pa dyshim, nuk do t’ua humbim shpërblimin punëmirëve. (Kuran: 7;170) Hadithi i Ditës Ngjeshni safet tuaja, afrojeni safin njëri pranë tjetrit, qafat bëni parallel. Për atë që shpirti im në duart…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-9

Ajeti i Ditës  Ai ju jep gjithçka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni t’i numëroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mund t’i numëroni dot. Njeriu është vërtet i padrejtë dhe mosmirënjohës. (Kuran: 14;34) Hadithi i Ditës Ai që e ka kryer namazin e jacisë me xhemat është sikur të…

Read more

Ajeti-hadithi-duaja-10

Ajeti i Ditës Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. (Kuran: 16;78) Hadithi i Ditës “Të gjitha veprat e njeriut janë për veten e tij, përveç agjërimit: ai është për…

Read more