Ajeti i Ditës

Nëse i jepni borxh Allahut diçka të mirë, Ai do tua shumëfishojë atë, dhe do t’ju falë. Allahu është shumë Mirënjohës, dhe i Butë. (Surja Tegabun, 64:17).

Hadithi i Ditës

Ai i cili lutet për vëllain në fshehtësi (në mungesë të tij) i pranohet lutja. Te koka e tij ndodhet një engjëll i ngarkuar (të dërgojë këtë lutje te Zoti i tij) i cili thotë: “Amin. Allahu të dhëntë edhe ty të njëjtën gjë!” (Muslimi)

Duaja e Ditës

O Allah! Unë kërkoj strehim (mbrojtje) tek Ti nga dënimi i ferrit (xhehenemit), nga dënimi i varrit, nga sprovat e jetës (dynjasë) dhe vdekjes dhe nga e keqja e sprovës së Dexhalit.