Nisabi* për zekat është 85 gram ari. Shiko çmimin aktual të arit këtu
* Nisabi është vlera minimale mbi të cilën obligohet zekati.

Banka Kombëtare Tregtare 

NR. 110000709 I SWIFT: NCBAALTXXXX

IBAN ALL:            AL 14 2051 1014 0007 09CL TJCL ALL0

IBAN USD:           AL 85 2051 1014 0007 09CL TJCF USDA

IBAN EUR:          AL 41 2051 1014 0007 09CL TJCF EURA