Sadaka e Fitrit është 400 lekë (të reja) per person.

Sadakaja e Fitrit është e obliguar për çdo frymë, burrë, grua, fëmijë, madje edhe për të porsalindurin.

Banka Kombëtare Tregtare 

NR. 110000709 I SWIFT: NCBAALTXXXX

IBAN ALL:            AL 14 2051 1014 0007 09CL TJCL ALL0

IBAN USD:           AL 85 2051 1014 0007 09CL TJCF USDA

IBAN EUR:          AL 41 2051 1014 0007 09CL TJCF EURA