KËSHILLI I PERGJITHSHËM

Kryetar: Islam Hoxha

Këshilli i Përgjithshëm i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë përbëhet nga 96 anëtarë. Këshilli i Përgjithshëm përbëhet nga 51 anëtarë të përhershëm dhe 45 anëtarë të zgjedhur nga këshillat e myftinive.

Anëtarë të përhershëm të këshillit të përgjithshëm janë: Kryetari Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Nënkryetarët, Kancelari, anëtarët e kryesisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, myftinjtë e zonave, rretheve dhe nënmyftinjtë.

Përveç anëtarëve të përhershëm, zgjidhen nga këshillat e myftinive 47 anëtarë, nga të cilët, gjashtë anëtarë nga myftinia e zonës se Tiranës, dy anëtarë për çdo myftini zone, një anëtar për çdo myftini rrethi dhe nënmyftini

Anëtarët e Kryesisë së KP-së:

1. Komisioni i Kulturës dhe Thirrjes në Islam – Kryetar: Eduard Demiraj

2. Komisioni i Kontroll-Revizionimit – Kryetar: Altin Hysa

3. Komisioni i Arsimit – Kryetar: Gramoz Blliku

4. Komisioni i Mandateve dhe i Garancive Statutore – Kryetar: Taulant Bica

 • Këshilli i Përgjithshëm mblidhet në mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.
 • Në mbledhje të zakonshme, ai mblidhet dy herë në vit, mundësisht në muajin mars dhe tetor të çdo viti.
 • Këshilli i Përgjithshëm thirret në mbledhje të jashtëzakonshme, kur kërkohet nga Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, nga Kryesia e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë ose me kërkesën e 1/3-s  së të gjithë anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm.
 • Mbledhja e jashtëzakonshme njoftohet nga Kryetari i KMSH-së vetëm për një çështje ose rend dite të caktuar, sipas kërkesës së bërë nga organet ose anëtarët e këshillit të përgjithshëm të përcaktuar në statut.
 • Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm zhvillohet me pjesëmarrjen e mbi 2/3-s  së të gjithë anëtarëve të tij.
 • Këshilli i Përgjithshëm merr vendime me shumicën e votave në prani të dy të tretave të të gjithë anëtarëve të tij, dhe vendimet konsiderohen të miratuara kur janë votuar nga 50+1% e pjesëmarrësve në mbledhje.
 • Vendimet e Këshillit të Përgjithshëm hyjnë në fuqi menjëherë në datën e zhvillimit të mbledhjes.
 • Kryetari i Këshillit të Përgjithshëm zgjidhet me mandat 4 (katër) vjeçar.
 • Këshilli i Përgjithshëm zgjedh nga gjiri i tij komisione të përhershme dhe të posaçme.
 • Në përbërje të Këshillit të Përgjithshëm funksionojnë këto komisione të përhershme:
 1. Komisioni i thirrjes në Islam.
 2. Komisioni i Kontroll-Revizionimit.
 3. Komisioni i Arsimit.
 4. Komisioni i Mandateve dhe i Garancive Statutore.
 • Komisionet e përhershme zgjidhen me mandat 4 (katër) vjeçar.
 • Kryetarët e komisioneve të përhershme zgjidhen nga Këshilli i Përgjithshëm me shumicë votash me mbi 50+1% të anëtarëve pjesëmarrës në mbledhje.
 • Kryetarët e komisioneve janë anëtarë të këshillit të përgjithshëm dhe duhet të jenë specialistë të fushave përkatëse të komisioneve që ata drejtojnë.
 • Kriteret për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme përcaktohen në rregulloren e brendshme të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë.
 • Komisionet e Këshillit të Përgjithshëm mbikëqyrin dhe ushtrojnë kontroll në qendër dhe në myftinitë për realizimin e detyrave të vëna nga Këshilli i Përgjithshëm për periudhën midis dy mbledhjeve dhe raportojnë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Përgjithshëm.
 • Komisionet, gjatë ushtrimit të kontrollit, mund të aktivizojnë specialistë jo anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm, vetëm me miratim të Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm.
 • Kryetarët e komisioneve, midis dy mbledhjeve të Këshillit të Përgjithshëm, paraqesin me shkrim, në Kryesinë e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe në Kryesinë e Këshillit të Përgjithshëm, raport mbi realizimin e detyrave të lëna nga Këshilli i Përgjithshëm.
 • Këshilli i Përgjithshëm, në mbledhjen e parë zgjedh kryesinë e tij.
 • Kryesia e Këshillit të Përgjithshëm përbëhet nga:

– Kryetari i Këshillit të Përgjithshëm.

– Kryetarët e Komisioneve të përhershme të Këshillit të Përgjithshëm.

Pajtohuni

Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


© Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2021 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë