Ajeti i Ditës

Dhe Allahu u dhuroi atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të jetës tjetër. Allahu i do punëmirët. (Kuran: 3;148)

Hadithi i Ditës

Kush agjëron një ditë në rrugë të Allahut , Allahu ia largon atij fytyrën nga zjarri sa 70 vite udhëtim. (Muslimi)

Duaja e Ditës

Zoti im, frymëzomë dhe dhuromë fuqinë dhe aftësinë që t’i falënderoj të mirat e Tua që m’i dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që më mundësove të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më fut në mesin e
robërve të Tu të drejtë! (Surja Naml,27:19)