Ajeti i Ditës

Mos ia merrni pasurinë njëri-tjetrit padrejtësisht! Dhe mos u bëni mitëdhënës te gjykatësit për t’ua përvetësuar në mënyrë të paligjshme dhe me vetëdije njerëzve një pjesë të mallit. (Kuran: 2;188)

Hadithi i Ditës

Kush i ka bërë një padrejtësi vëllait të vet në nderin e tij a diku tjtër, le ti
kërkojë falje atij për të sot, para asaj kur nuk do të ketë as dinarë e as dirhemë: nëse e ka një vepër të mirë, me të do t’i paguhet padrejtësia, por nëse nuk do të ketë vepra të mira, atëherë do t’i merren mëkatet e të dëmtuarit dhe do t’i jepen atij që ka bërë zullum. (Buhariu)

Duaja e Ditës

Zoti im më dërgo në një vend të mirë dhe më nxirr në mënyrë të ndershme nga ana Jote, dhe më dhuro fuqi ndihmuese. (Isra 17:80)