Grupi i parë i haxhinjve shqiptarë përpara vizitës në “Rauda”, ose siç njihet ndryshe (Kopshti i Xhenetit), që ndodhet në xhaminë e Profetit Muhamed (a.s), ku më pas falën edhe dy rekate namaz nafile.
Më tej vijuan me dhënien selam Profetit tonë të dashur, Muhamedit (s.a.s), Ebu Bekrit (r.a) dhe Omerit (r.a).
Për tu mbyllur me dhënien e selamit tek varrezat e Medines El-Baki.