“Drita Islame”, e themeluar më 1992, nisi misionin e saj pas një periudhe të gjatë zbrazëtie mediatiketëIslamit, nënjëpanoramëjetike ku regjimi komunist pothuajse kishte shfarosur gjithçka. Më 7 tetor 1991, Haxhi Hafiz Sabri Koçi,i drejtohej MinistrisësëKulturësRinisëdhe Sporteve me njëshkresëku, mes tëtjerash, i kërkon tëmundësojëbotimin e njëgazete. Kështu, nëjanar tëvitit 1992, gazeta e parëislame nëgjuhënshqipe pa dritëne botimit, duke çelur njëdritare tëre përbesimtarëtmyslimanëshqiptarë.Nënumrin e saj tëparëu botua edhe përshëndetja e kryetarit tëKomunitetit Mysliman tëShqipërisë,H. Hafiz Sabri Koçi,me titull: “Mirëse na erdhe, Drita Islame!”.Ai i uronte mirëseardhjen gazetësme këto fjalë:

Mirëse na erdhe, o Drita Islame, qëpërafro gjysmëshekulli mjegulla e retëe kohëspenguan rrezet tuaja qëtëshihnin qartëjetëntonëe tëna ndriçonin shpirtrat! Mirëse na erdhe, o rreze e syve tëshpirtrave tanë,qëpo na ndriçon tëgjejmërrugëne vërtetëmorale nëpërnjëtokëtëlënëdjerr e tëmbushur plot me gjemba.

Qënëzanafillëtësaj gazeta ka pasur si mision qëtëpërçojë,nëradhëtëparë,tëvërtetat e Islamit, rregullat dhe dispozitatkur’anore, vlerat e fjalëve, moralit dhe karakterit profetik, tëpromovojëe tëhedhëdritëmbi figurat e personalitetet e pendësdhe tëkulturësislame nëShqipëri, duke pasqyruar veprimtarinëdhe jetënkulturore e fetare nëtëgjithëvendin.

Ky organ mediatik do tëbëhej shumëshpejt tribunëe mendimit intelektual islam. Nëfaqet e saj ështëpasqyruar qartëideja e harmonisëdhe mirëkuptimit,ndërsa interesat kombëtare kanëdalëpërherënëpah dhe janëlidhur ngushtëme identitetin kombëtar, duke mbrojtur interesat e tëgjithëshqiptarëve brenda dhe jashtëkufijve shtetërorë.

Duke ditur rëndësinëe kësaj gazete, Redaksia pranëDrejtorisësëKulturës,bëri njëpunëmjaft voluminoze dhe tëvyer, duke grumbulluar tëgjitha materialet e sajnënjëbotim tëveçantëtëtitulluar “Bibliografia e gazetësDrita Islame (1992-2011)”,ku janëpërfshirë 347 numra. Bibliografia ështëhartuarnëmënyrëkronologjike, ku si bazëështëmarrënumri i parëi daljes sëgazetës.Përkëtëfalënderojmëedhe njënga kontribuuesit kryesorëtëkëtij punimi, z. Faik Kasollja, si dhe stafin e redaksisë.Pas kësaj vjen edhe pjesa e treguesit alfabetik e tëgjithëautorëve tëgazetës“Drita Islame”.

Kemi bindjen se ky punim modest, por shumëi vyer, do tëshërbejëpërtëevidentuar trashëgiminëe çmuar tëperiodikut islam shqiptar dhe do tëlehtësojëmjaftueshëmpunëne studiuesve dhe njerëzve tëinteresuar përtematika tëndryshme me karakter fetar dhe jo vetëm.Nëkëtëstudim përfshihen 4765 tituj të 20 viteve gazetë (1992-2011), si dhe emrat e 1160 autorëve qëkanëdhënëkontributin e tyre ndërvite.

Sot “Drita Islame”,qëprej janarit 2012, vazhdon rrugëtimin e vet si njërevistëmujore, edukative dhe kulturore, duke u bërënjëdritare e hapur e rrezatimit tëdijes dhe tëvërtetës.

“Drita Islame”ështëe tëgjithëve dhe vetëmbashkërisht do tëbëjmëtëmundur tërrezatojëme ndriçimin e saj tëvërtetë.