DYZET HADITHE MBI MORALIN

DYZET HADITHE MBI MORALIN

Në fenë Islame besimi dhe morali janë të pandashëm nga njëri tjetri. Besimtari, ndërsa përmbush përgjegjësitë e tij me vetëdijen se po vëzhgohet dhe po mbikëqyret në çdo moment nga Krijuesi Fuqiplotë dhe i Gjithëdijshëm, bën kujdes që punët e tij të jenë brenda normave morale, me qëllim që të…

Read more