Drejtor: Ejup Lila

Drejtoria e Kabinetit ka detyrat dhe kompetencat e mëposhtme:

  • Drejtoria e Kabinetit organizon agjendën e përditshme të Kryetarit të KMSH-së dhe është në varësinë e drejtpërdrejtë të tij.
  • Përgatit agjendën dhe organizon takimet e Kryetarit të KMSH-së.
  • Harton draftet e vendimeve dhe udhëzimeve të Kryesisë dhe të kryetarit të KMSH-së.
  • Mban protokollin e procesverbaleve dhe të vendimeve të organeve drejtuese.

Informon Kryetarin mbi aktivitetet sociale, kulturore, juridike etj., ku Komuniteti Mysliman është palë e interesuar.