Drejtoria e Haxhit dhe Koordinimit me Botën Islame ndjek dhe zbaton vendimet e Kryesisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë lidhur me veprimtarinë e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, në marrëdhëniet me komunitetet simotra të shteteve të huaja si dhe me organizatat dhe shoqatat Islame, brenda dhe jashtë vendit.

Ndjek zbatimin e programeve dhe marrëveshjeve të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë me komunitetet, ambasadat, shoqatat, organizatat dhe fondacionet Islame jashtë vendit.

Ndjek praktikën e vizitave zyrtare dhe procedurave protokollare që bëjnë drejtues ose delegacione të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë jashtë vendit.

Kjo drejtori bën ndjekjen e të gjitha procedurave praktike dhe zyrtare që kanë lidhje me Haxhin dhe Umren (pajisja me vizë Haxhi dhe Umreje, kontaktet me ambasadën e Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë, kontratat me Ministrinë e Haxhit të Mbretërisë së Arabisë Saudite, kontratat me agjencitë dhe kompanitë përkatëse për shërbimet e nevojshme të haxhinjve etj).

Drejtoria Haxhit dhe e Kordinimit me Botën Islame bën përgatitjen e marrëveshjes së mirëkuptimit ndërmjet aplikantëve për Haxh dhe KMSH-së.

Drejtori i kësaj drejtorie duhet të ketë fakultet teologjik Islam ose arsim të lartë laik. Në rast se nuk ka fakultet teologjik Islam, preferohet të ketë kryer fakultetin e marrëdhënieve ndërkombëtare ose fakultetin e marrëdhënieve me publikun dhe komunikimit. Duhet të dijë të komunikojë ne gjuhën  arabe, turke dhe angleze si dhe të ketë përvojë pune mbi 5 vjet. Për të gjitha problemet administrative që has kjo drejtori gjatë kryerjes së detyrës, konsultohet me Kancelarin e KMSH-së.